Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie

Ogłoszenia

 


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że gmina Pajęczno przystąpiła do Programu Korpus wsparcia Seniorów. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program stanowi również wsparcie w realizacji codziennych czynności dla osób w wieku 65 lat i więcej z uwagi na potrzebę ochrony przed zakażaniem COVID-19.

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I, którego celem będzie zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy. .

Zakres wsparcia:

- wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie

- ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej

poprzez: wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,  pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby

udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu;

- wsparcie psychologiczne: informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia;

- wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Moduł II, programu zakłada:

Moduł II poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Zapisy do otrzymania opaski bezpieczeństwa będą prowadzone do 30 maja 2022 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że liczba osób objętych wsparciem uzależniona będzie od wysokości środków finansowych dla gminy Pajęczno przyznanych przez Wojewodę Łódzkiego.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

 

W jaki sposób seniorzy mogą zgłosić potrzebę wsparcia? Dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio kontaktując się Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pajęcznie / tel. 34 311 10 13 /. W obydwu przypadkach zakres wsparcia i harmonogram jego udzielania zostanie ustalony indywidualnie z pracownikiem MGOPS w Pajęcznie.

 

 

 


 Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Wysokość dodatku.

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że od wtorku została uruchomiona specjalna infolinia na temat dodatku osłonowego. Infolinia działała od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu (22) 369-14-44.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można też uzyskać w MGOPS:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno:

tel: (34) 311-10-13

Szczegółowe informacje na temat dodatku osłonowego mozna znaleźć na stronie :

www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

wniosek o dodatek osłonowy jest dostępny na stronie:

www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

 

 

 

 


 


                  Zjawisko bezdomności jest jednym z najbardziej złożonych i dotkliwych problemów społecznych. Sytuacja osób bezdomnych i mieszkających samotnie powinna znajdować się w obszarze szczególnego zainteresowania i troski każdego z nas.
W związku z trwającym sezonem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach,czy mieszkające samotnie w trudnych warunkach, aby reagowali na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informowali właściwe służby.
Coraz chłodniejsze noce to trudny czas dla osób, które zmagają się z kryzysem bezdomności. W czasie nieustępującej epidemii koronawirusa osoby bezdomne lub zamieszkujące samotnie poważnie narażone są na utratę zdrowia lub życia nie tylko z powodu zakażenia, ale także z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu.
Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana służbom, może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia a nawet życia!

 

 

Apelujemy, jeśli zauważysz osobę potrzebującą pomocy i wsparcia - zawiadom odpowiednie służby:
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
 997 - Policja 
998 - Straż Pożarna 
999 - Pogotowie Ratunkowe 

 

 


 

 

 


 


 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że w dniach 22-09-2021r do 23-09-2021r., (tj, Środa i Czwartek) w godzinach 09:00 do 14:00 będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących które zostały zakwalifikowane do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu PO PŻ na lata 2014-2020r. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do obostrzeń sanitarno-epidemiologiczych oraz poleceń pracowników zajmujących się dystrybucją żywności.

 

 


 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że w dniach 27-07-2021r do 29-07-2021r., (tj, Wtorek, Środa i Czwartek) w godzinach 09:00 do 15:00 będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących które zostały zakwalifikowane do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu PO PŻ na lata 2014-2020r. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do obostrzeń sanitarno-epidemiologiczych oraz poleceń pracowników zajmujących się dystrybucją żywności

 

 


 

 

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że w dniach 22-06-2021r do 24-06-2021r., (tj, Wtorek, Środa i Czwartek) w godzinach 09:00 do 15:00 będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących które zostały zakwalifikowane do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu PO PŻ na lata 2014-2020r. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do obostrzeń sanitarno-epidemiologiczych oraz poleceń pracowników zajmujących się dystrybucją żywności

 

 

 


Program „Dobry Start” na nowych zasadach.

Dziś tj. 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

 

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Proponowane zmiany wpłyną na znaczną redukcję kosztów obsługi i zakładają utrzymanie ich na poziomie 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń.  Szacuje się, że w okresie 2021–2031 łączne koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

 

(https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach)

 

 

 


 

 


 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że w dniach 27-04-2021r do 30-04-2021r., (tj, Wtorek, Środa i Czwartek) w godzinach 09:00 do 14:00 będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących które zostały zakwalifikowane do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu PO PŻ na lata 2014-2020r. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do obostrzeń sanitarno-epidemiologiczych oraz poleceń pracowników zajmujących się dystrybucją żywności

 

 


Mając na względzie bezpieczeństwo osób korzystających z pomocy i wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwracamy się z prośbą o ogranieczenie do niezbędnego minimu wizyt w Naszej siedzibie. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie :

tel : 34/ 311 10 13

skrzynka email : mgops@pajeczno.pl

skrzynka ePUAP : 6m7hx80wad

 

Wszelkie wnioski i podania umieszczone w kopertach można złożyć do skrzynki podawczej która znajduje się przed wejściem.

 

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że w dniach 09-03-2021r do 11-03-2021r., (tj, Wtorek, Środa i Czwartek) w godzinach 09:00 do 14:00 będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących które zostały zakwalifikowane do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu PO PŻ na lata 2014-2020r. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do obostrzeń sanitarno-epidemiologiczych oraz poleceń pracowników zajmujących się dystrybucją żywności

 

 


 

 


 

    

                  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że w dniach 01-02 do 04-02-2021r., (tj. Poniedziałek, Wtorek, Środa i Czwartek) w godzinach 10:00 do 14:30 będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących które zostały zakwalifikowane do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu PO PŻ na lata 2014-2020r. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do obostrzeń sanitarno-epidemiologiczych oraz poleceń pracowników zajmujących się dystrybucją żywności. 

 

 


SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY I MIASTA PAJĘCZNO

informujemy, że SP ZOZ w Pajęcznie od dnia 15 stycznia rozpocznie zapisy na szczepienia dla osób z ETAPU I Narodowego Programu Szczepień.

Od dnia 15 stycznia 2021 r. zapisywać mogą się osoby powyżej 80 roku życia.

Od dnia 22 stycznia 2021 r. zapisywać mogą się osoby powyżej 70 roku życia.

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

Procesu rejestracji można dokonać na kilka sposobów:

– zapisać się bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego :

Ośrodek Zdrowia w Pajęcznie tel. 459 595 700 lub (34) 311 25 85

– zadzwonić na specjalnie uruchomioną infolinię Narodowego Programu  Szczepień (989 lub 22 62 62 989)

– zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta

w razie trudności z rejestracją na szczepienie osoby starsze i niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy pracownika socjalnego z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie - tel (34) 311 10 13.

JEDNOCZEŚNIE PRAGNIEMY ZAZNACZYĆ, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA TRANSPORTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W DOTARCIU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

KOORDYNATOR DO SPRAW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 oraz transportu osób do punktu szczepień ze strony SP ZOZ Pajęczno

Małgorzata Strugała-Kuliberda

Rełkowska Klaudia

tel. 727 797 320 w godzinach 10.00-15.00

Adres do kontaktu: szczepienia@spzozpajeczno.plm.strugala@spzozpajeczno.pl

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty pod linkiem:

https://www.spzozpajeczno.pl/narodowy-program-szczepien-przeciwko-covid-19

 

Koordynator do spraw transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID – 19 ze strony Urzędu Miejskiego w Pajęcznie

Przemysław Chwal

tel.  34 311 15 23 wew. 249 w godzinach 10.00-15.00

Adres do kontaktu: szczepienia@pajeczno.pl

 

  
Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, iż w tym roku nie składa się wniosku o kontynuację świadczenia wychowawczego (500+), osoby które składały wnioski w poprzednim okresie mają ustalone prawo do świadczeń do  31-05-2021r. !

 


 

Świadczenie Dobry Start 300+

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuję , że wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca 2020r., przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Z uwagi na panującą pandemię zwracamy się z prośbą o składanie wniosków w formie elektronicznej !

 

 


Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

 

W związku z wejściem  w życie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu  i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 


 

 

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Pajęczno w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że w dniach od 14 do 17 kwietnia prowadzić będzi dystrybucję żywności dla osób zakwalifikowanych do  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomoc żywnościowa w formie paczek zostanie dostarczona bezpośrednio do miejsca zamieszkania potrzebujących. 

 


 

 


INFORMACJA

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie, informuje, iż od 1 stycznia 2020r., następuje zmiana terminu wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia 500+ oraz świadczeń z pomocy społecznej na dzień 20 dnia każdego miesiąca.

 

 


 

Informacja

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie informuje, iż jest realizatorem programu “Aktywny Samorząd” w 2019 roku. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie, barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie ( ul. 1 Maja 13/15, tel. 34 311 10 56) lub na stronie internetowej : www.pajeczno.pcpr.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

 

Więcej informacji zamieszczono na stronach internetowych :

www.pajeczno.pcpr.pl    i    www.pfron.org.pl

 

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

 

Firma 7 CUBES Sp. z o.o.  informuje, że od 1 października 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku realizuje projekt „Recepta na sukces zawodowy”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Grupa docelowa: Grupa docelowa projektu to 72 osoby (44K,28M)w wieku 15 lat i więcej,  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, które zamieszkują na obszarze województwa  łódzkiego w powiatach zgodnie z załącznikiem w tym:

- 15 % (11 osób) osoby nieletnie i młodociane do 18 r.ż. które uzyskają zgodę opiekunów prawnych na udział w projekcie

- 51 osób bezrobotnych (71%) [31K,20M]

- 21 osób biernych zawodowych(29%) [13K, 8M]

- min. 60% kobiety [44]

Min.50% tj. 36 [22K, 14M] to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności luz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osób  całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w tym:

 • Osoby korzystające z PO PŻ
 • Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust.z dn.12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy ,spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - 10% (7K, 5M) ON

FORMY WSPRACIA

1. Diagnoza sytuacji UP/opracowanie Integralnej

Ścieżki Reintegracji Wsparcie przewidziane dla 72 osób (6H/OSOBA- 2spotkaniex3h  z doradcą zawodowym). Cel zadania to analiza danych z rekrutacji dotycząca sytuacji zawodowej, osobistej, zdrowotnej uczestnika (w tym otrzymywanej pomocy z POPŻ). W czasie zadania zostanie przeprowadzony indywidualny wywiad pogłębiony (mocne i słabe strony, uzdolnienia, predyspozycje i przeciwskazania do danego zawodu). Przy tworzeniu IPD wykorzystana zostanie elektroniczna aplikacja on-line WOPZ – Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych oraz PIW EQUAL.  W czasie realizacji zadania zostanie stworzone IPD oraz podpisany dokument na wzór kontraktu równoważnego z socjalnym. Dla osób korzystających z POPŻ o niepowielaniu zakresu wsparcia z działań towarzyszących z POPŻ. Warunkiem przystąpienia do zadania jest zakwalifikowanie do udziału w projekcie, ukończenia zadania jest 100 % obecności na wsparciu.

2.Poradnictwo specjalistyczne

Wsparcie przewidziane dla 72 uczestników , 3 spotkania x 2H

Poradnictwo prawne(udzielanie  porad prawnych w formie ustnej i pisemnej, podanie i omówienie odpowiednich przepisów wzorów pism prawnych ,pomoc w podejmowaniu czynności prawnych w zakresie postanowień  sądowych/pozasądowych),poradnictwo ekonomiczne(pomoc w wyjściu z długów nauka gospodarowania  budżetem domowym ,informacje nt. legalnego, bezpiecznego pożyczania).Poradnictwo z zakresu możliwości otrzymania pomocy socjalnej typu mieszkania socjalne. Tematyka będzie uzupełniania o potrzeby wskazane przez UP.

3. Pośrednictwo pracy

Wsparcie przewidziane dla 72 uczestników, 2 spotkania x 2H

Program  wsparcia ustalany indywidualnie, pośrednik uczy  odnajdywania adekwatnych ofert pracy i przygotuje razem z uczestnikiem dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV),w razie potrzeby zainicjuje kontakt z pracodawcą lub/i skieruje na rozmowę kwalifikacyjną. Pośrednik będzie propagował zalety legalnego zatrudnienia. Pośrednik przygotuje uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej omawiając strukturę, cel ,zasady autoprezentacji .Każdy UP uzyska min.3 oferty pracy odpowiadające  kwalifikacjom  zawodowym  lub odbędzie rozmowę kwalifikacyjną.

4. Szkolenia zawodowe wraz z certyfikacją zewnętrzną

Wsparcie przewidziane dla 58 uczestników, 60H x 10 grup / śr. 2-3 spotkania w tygodniu,  grupa max 12 osobowa .

Celem zadania jest nabycie/ aktualizacja kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu. Usługa dla 85 uczestników projektu. Usługa dla osób, które na etapie zadania 1 zostaną na nią skierowane. Szkolenie musi być powiązane ze stanowiskiem pracy na którym uczestnik będzie odbywał staż. Po zakończeniu  szkolenia rezultaty zweryfikowane testami końcowymi i egzaminem zewnętrznym z czego 49os. uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu (49os. podejdzie do egzaminu)

5. Staż zawodowy

Wsparcie przewidziane dla 44 uczestników w tym 36 osób niepełnosprawnych.

Staż dla 44 UP w tym 36 osób niepełnosprawnych w wymiarze: 44UP x 3mies. (max.8h/dzień,40h/tydz./5dni/tydz.),max.7h/dzień,35h/tydz dla osób niepełnosprawnych).  Staże zawodowe w ramach projektu muszą być powiązane z tematyką szkoleń, w których brali udział uczestnicy. Staż będzie odbywać się na podstawie programu.

 

 


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektowej http://receptanasukces.7cubes.pl/

 

Dodatkowe informacje udzieli koordynator projektu pod numerem telefonu: 516 642 431

 

 

 Z poważaniem,

 

Zespół Projektowy

 

Zegar

Kalendarium

Maj 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Program 75+

Korpus Wsparcia Seniorów