Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie

Karta Dużej Rodziny

Informacja - KDR 2019 

Z dniem 01 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w Karcie Dużej Rodziny, na których skorzysta więcej rodzin wielodzietnych. Od Nowego Roku Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci w instytucjach publicznych i w firmach prywatnych np. zniżki na przejazdy kolejowe, na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. To również niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury czy ośrodków rekreacyjnych. Ze zniżek mogą skorzystać teraz wszystkie osoby, które kiedykolwiek wychowywały troje dzieci. Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Wniosek o przyznanie KDR można składać osobiście w siedzibie tut. MGOPS .

Karta Dużej Rodziny dostępna jako aplikacja mobilna

Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z obu jej form alternatywnie. Przy wnioskowaniu o KDR jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej albo tylko jednej z tych form. W przypadku wnioskowania o obie formy Karty jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty, warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty za każdą kartę w wysokości 9,21 zł. Wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej wnosi o przyznanie karty elektronicznej dla osoby, dla której wniosek o kartę tradycyjną (plastikową) był złożony do 31 grudnia 2017 roku - wtedy jest zwolniony z opłaty z mocy prawa - jednak o elektroniczną formę karty musi złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku. Z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej będą mogli skorzystać także dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wymaga to jednak złożenia wniosku, w którym należy wystąpić o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny, zaznaczając jednocześnie, o jaką formę chodzi (w tym przypadku: forma elektroniczna). Przyznanie dostępu do aplikacji umożliwiającej wizualizację Karty Dużej Rodziny jest uzależnione od spełnienia wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Dane te są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. We wniosku można także określić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, czy mKDR ma być dostępna na urządzeniu mobilnym osoby, dla której o jej wydanie się wnioskuje, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym wnioskodawcy. Można wskazać również rodzica, który będzie mógł wyświetlać na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której wniosek dotyczy. Taką możliwość może mieć sam wnioskodawca albo jego małżonek. Dzięki aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Aplikacja pozwoli szybciej i łatwiej wyszukać interesujące zniżki oraz poinformuje o nowych ofertach. Umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR według kategorii, lokalizacji i frazy. Funkcja geolokalizacji, w jaką wyposażona jest mKDR, ułatwi wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji.
Zaletą mKDR jest również przekazywanie informacji o konieczności złożenia wniosku przed upływem terminu ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który zainteresowany wskazał, dostanie on numer swojej Karty. Na jego telefon przyjdzie SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji. Kolejnym krokiem jest pobranie z Google Play lub Apple Store na swój telefon (bądź tablet) bezpłatnej aplikacji mobilnej. Po tym wnioskodawca może już korzystać z mKDR. Ma dostęp do kart pozostałych członków rodziny (jeśli jest rodzicem) oraz zniżek partnerów programu Karty Dużej Rodziny. Aplikacja poprowadzi automatycznie do uruchomienia mKDR na urządzeniu. 
Poniżej znajduje się link Instrukcja użytkownika mKDR 

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/KDR/ Aplikacja%20mKDR%20-%20Instrukcja%20uzytkownika%20i%20Infografika%20A4%20-%201 1.01.2018.pdf

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  •  w wieku do ukończenia 18 roku życia
  •  w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w :

 a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
 b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego
 - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;

  •  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Szczegółowe informacje na stronie www.rodzina.gov.pl
Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

WAŻNE ! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadzono zmiany wzoru wniosku jak i sposobu przyznawania Karty Dużej Rodziny. Dotyczy to zarówno wzoru karty tradycyjnej i karty elektronicznej. Wszelkie informacje dotyczące przyznawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie pok. nr 109 lub na stronie www.rodzina.gov.plw zakładce "Duża Rodzina".


Wnioski o wydanie KDR można pobrać w zakładce "załączniki" lub składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie pokój nr 109
Do wniosku należy dołączyć:
- akty urodzenia lub dowód osobisty dzieci
-  dowody osobiste rodziców
- akt małżeństwa
- oświadczenie dotyczące pełnienia władzy rodzicielskiej
Rodziny mogą również ubiegać się o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych składając wniosek do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, do wniosku należy dołączyć:
a) w przypadku osób, które nie uzyskały potwierdzenia przez urząd gminy lub miasta, danych zawartych we wniosku – kserokopię aktów urodzenia dzieci lub skrócone odpisy aktów urodzenia, wymienionych we wniosku dzieci lub zaświadczenia o zameldowaniu;
b) w przypadku osób, które nie uzyskały potwierdzenia przez urząd gminy lub miasta, danych zawartych we wniosku- kserokopię dowodu osobistego rodziców lub opiekunów prawnych;
c) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki (załącznik nr 3) lub kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej;
d) w przypadku rodzin zastępczych – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego;
e) w przypadku rodzinnego domu dziecka – kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka;
f) w przypadku opiekuna prawnego – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
g) w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Więcej informacji na stronie :

– Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Program 75+

Korpus Wsparcia Seniorów

AOON