Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Uprawnieni do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz.734 ) w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Przysługuje on:

-  najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością miasta – czyli lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, czy też mieszkań w domu prywatnym czynszowym jak i mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku);

-  członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;

-  osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych;

-  innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy użyczenia);

-  osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.


Od czego zależy przyznanie dodatku?

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych dwóch warunków:

 1. Określony średni dochód na miesiąc.

-  Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

-  Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

-  Aby obliczyć średni dochód miesięczny należy dochód gospodarstwa domowego podzielić przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wynik naszego obliczenia da nam odpowiedź czy możemy ubiegać się o dodatek.

Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2018 r. wynosi: 1029,80 zł


UWAGA:

Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń.


2. Powierzchnia zajmowanego lokalu.

Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa (z wyjątkami opisanymi poniżej) niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

-  dla 1 osoby 35 ;

-  dla 2 osób 40 ;

-  dla 3 osób 45 ;

-  dla 4 osób 55 ;

-  dla 5 osób 65 ;

-  dla 6 osób 70 ;

-  więcej niż 6 osób +5  na osobę.

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

-  30% lub

-  50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyżej ustępstwach, powierzchnia normatywna nie może przekroczyć:

+30%

-  dla 1 osoby 45,5 ;

-  dla 2 osób 52,0 ;

-  dla 3 osób 58,5 ;

-  dla 4 osób 71,5 ;

-  dla 5 osób 84,5 ;

-  dla 6 osób 91,0 ;

 +50% – udział pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu;

-  dla 1 osoby 52,5 ;

-  dla 2 osób 60,0 ;

-  dla 3 osób 67,5 ;

-  dla 4 osób 82,5 ;

-  dla 6 osób 105,0 .

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej  powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa. Ustawa dopuszcza jeszcze dwie możliwości kiedy można powierzchnię normatywną dodatkowo powiększyć.

1. Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, na każdą następną osobę zwiększa się powierzchnię normatywną o .

2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 , przy spełnieniu określonych ustawowo warunków.


Co należy zrobić aby dodatek otrzymać ?

Należy udać się do pokoju numer 107 znajdującego się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 8/12 w Pajęcznie i pobrać formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Z wnioskiem trzeba udać się do „swojej” administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

Komplet dokumentów, składa się w pokoju 107

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych:

-  Ruchomości i nieruchomości;

-  Zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.


Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego.


Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik Ośrodka ustali, że:

-  Występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub

-  Faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, wówczas dodatek może zostać nieprzyznany.

Jak jest wypłacany dodatek?

Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.

Gdzie można odwoływać się od decyzji w sprawie przyznania dodatku?

Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie ) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu.


UWAGA:

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego zawsze zawiera pouczenie – w jakim trybie służy od niej odwołanie.


1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony i potwierdzony u Zarządcy budynku) – oryginał wniosku.

2. Ostatnia decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

3. Tytuł prawny (oryginał) do zajmowanego lokalu ( jeden z niżej wymienionych – do wglądu)

-  umowa najmu;

-  przydział;

-  akt notarialny;

-  umowa użyczenia (umowa użyczenia wraz z aktem notarialnym mieszkania użyczanego);

-  umowa darowizny;

-  inny…

4. Wydruk czynszu (oryginał)

-  aktualnie obowiązujący wydruk, tj. z miesiąca, w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

5. Zaświadczenia o dochodach (oryginał) – z 3 ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, np.

-   zaświadczenia o dochodach z miejsca pracy, umów zleceń, lub dzieło (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe);

-   dokument potwierdzający osiągane przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: (np. książka przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaży lub inne) – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą;

-   odcinki renty, emerytury lub zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranych świadczeń;

-   zaświadczenia o wysokości pobranych wszelkich świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;

-   zaświadczenie z uczelni o wysokości pobranego stypendium naukowego, socjalnego lub innych świadczeń (dotyczy osób uczących się);

-   zaświadczenie o wysokości pobranego zasiłku dla bezrobotnych, składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych odprowadzanych przez Urząd Pracy, dodatku szkoleniowego lub wynagrodzenia za staż (dotyczy osób pobierających takie świadczenie);

-   zaświadczenie z ARiMR, dotyczące pobierania dofinansowania ze środków UE do upraw i produkcji rolnej oraz dochodu z hektara przeliczeniowego z Urzędu Gminy(dot.rolników);

-   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwrocie nadpłaty podatku dochodowego;

-  inne…


6. Zaświadczenia z MOPS/GOPS (oryginał)

-   zaświadczenie o wysokości pobranego zasiłku stałego;

-  zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej;

-   zaświadczenie lub decyzje w przypadku pobierania dodatku: dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania;

-  inne… 

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Program 75+

Korpus Wsparcia Seniorów

AOON